Daylighting

From Lahaag - Project wiki
Jump to: navigation, search

Daylighting7.jpg Daylighting.jpg


Concept

Daylighting houdt het midden tussen een gigantische zonnewijzer en een meteorologisch apparaat om de kwantiteit en kwaliteit van het zonnelicht te meten. Het is een optisch experiment waarin tijd en beweging gerelateerd worden aan licht.

Onafhankelijk van enige filosofische definitie van tijd, absoluut, onmeetbaar, relatief of intellectueel construct, is er zoiets als een operationele definitie van tijd. De manier waarop de waarde van een tijdseenheid bepaalt wordt, door observatie van een x-aantal herhalingen van een cyclische gebeurtenis. Dat kan het slingeren zijn van een pendel of de beweging van de zon aan het firmament.

In de Daylighting installatie wordt de cyclische vergaarde informatie van de positie van de zon gecombineerd met informatie over intensiteit, kwaliteit enspectrum. Deze data wordt omgezet naar een visuele representatie waarin aan tijd en beweging gerelateerde patronen, vorm geven aan een “Poétique de l'énergy”

De werktitel verwijst naar de term die in het Engels gebruikt wordt om de praktijk te beschrijven waarbij men natuurlijk daglicht binnen brengt via openingen en reflecterende oppervlakken. Dit teneinde het visueel comfort te maximaliseren of om het energieverbruik te verminderen.

De Daylighting installatie is een instrument, een technologische tool voor de waarneming van natuurlijke fenomenen als input voor het artistiek proces.


Inspiratie

Armin Medosh schrijft in zijn introductie bij de catalogus van de tentoonstelling Waves het volgende. : “ ..what I consider the basics of contemporary practice in art and technology. Waves are literally the medium of media art, on the deepest level as well as conceptually...”

Medosh heeft het over elektromagnetische straling. Wetenschappelijk onderzoek en technologische vooruitgang hebben ervoor gezorgd dat we dit fysische fenomeen zodanig zijn gaan beheersen dat het onze moderne communicatie en informatie maatschappij heeft vorm gegeven. Het is overal aanwezig in de ruimte rondom ons, we zijn ervan doordrongen. Het maakt dat we erom ver kunnen kijken maar ook enorm dicht bij. Dien ten gevolge is het voor Medosh niet meer dan logisch dat elektromagnetisme voor media kunstenaars “on the deepest level” het medium is.

Eenzelfde houding ten opzichte van technologische vernieuwing is terug te vinden in de visie en het oeuvre van László Moholy-Nagy. In zijn kinetische installaties en optische experimenten onderzocht hij de tijd/beweging aspecten van licht als medium voor de kunst. Hij onderzocht nieuwe manieren van kijken en perceptie zoals die mogelijk gemaakt werden door nieuwe technologiën. Hij beschouwde licht als essentieel voor de productie van kunst en de expressie van vorm.

Het is vanuit die beschouwing dat licht, het deel van het electromagnetisch spectrum dat we visueel kunnen waarnemen, de basis vormt in Daylighting.

Licht als het medium en materie voor time based media.

Daylighting is the practice of placing windows or other openings and reflective surfaces so that during the day natural light provides effective internal lighting.


Beschrijving

Het project bestaat uit drie delen : een software, de installatie en een video registratie.

In eerste instantie wil ik in een software een virtuele omgeving ontwikkelen om simulaties te maken. In deze software kunnen de plaatsing van de spiegels ten opzichte van de observatie cel en de trajecten die het licht aflegt, berekend worden. Dit afhankelijk van parameters zoals geolocatie, oriëntatie, tijd, positie van de zon, eventuele obstakels, ...
 Die software wordt een tool bij het bouwen en plaatsen van de installatie. De installatie bestaat enerzijds uit een grid van spiegels en anderzijds een observatie eenheid.

Via een opstelling van spiegels wordt het zonlicht geleid en geprojecteerd op de centraal geplaatste observatie eenheid. Deze is uitgerust met de nodige technologie, elektronica en optische sensoren. Het geprojecteerde licht valt binnen via een fresnel lens en wordt gefocust op de verschillende sensors en optische elementen voor captatie. Via een microcontroller worden de meetinstrumenten gekoppeld aan een computer voor analyse. Op die manier wordt een venster gecreëerd, naar analogie met data of spectrum analyse. Een sampling window om de data te analyseren waarop dan via synthese een bewerking kan uitgevoerd worden in een visuele representatie.

De waarnemer neemt vooraan plaats in de observatie eenheid, waar hij op een computerscherm dat geïntegreerd is in de observatie eenheid de metingen kan observeren.

De spiegels worden in positie gemonteerd op een houten draagstructuur. Afhankelijk van de plaatsing van de installatie en de oriëntatie van de spiegels in relatie tot de zon, zal het licht op verschillende tijden vanuit veranderende hoeken op de sensors vallen.

Alle constructie onderdelen worden ontworpen volgens de OpenStructures methode. Een constructie model dat ik tracht toe te passen in mijn nieuwe creaties omdat die nauw aansluit bij de vaak experimentele en procesmatig benadering die ik hanteer in mijn werk. Dit modulair model laat bovendien toe dat ik de installatie gemakkelijk kan aanpassen en wijzigen afhankelijk van de situatie.

In de laatste fase ontwikkel ik de video. Een synthese over tijd. In de observatie unit kan de waarnemer immers alleen de metingen van het moment zoals die in real time gesynthetiseerd wordt bekijken. Interessant wordt het om een captatie te maken over een langere periode.

Opgevat als een zonnewijzer, spreekt het voor zich dat de fundamentele tijdseenheid bepaalt wordt door het aanwezige zonlicht. In onze tijdsbeleving beschouwen we de cyclus van dag en nacht, als een constante. Het op- en ondergaan van de zon wordt geassocieerd met het verschreiden van 24 uur. Maar de eigenlijke periode zonlicht is variabel, afhankelijk van seizoen en geolocatie. De metingen naar hoeveel, kwaliteit en continuïteit van het licht worden beïnvloedt door de weersomstandigheden en de plaatsingen van de spiegels. Een meting kan verlopen over een langere periode. Deze elementen, variabelen en onregelmatigheden geven vorm aan een artistiek interpretatie.

Aangezien het een buiten installatie betreft, waarbij de zonlicht een grote rol speelt, is het een voor de hand liggende keuze om de ganse installatie autonoom te maken en te doen werken op zonne-energie.

---

notes for K&E


We perceive a very small part of the electromagnetic spectrum.


the idea of the electormagnetic phenomenon being the only medium source for a media artist. An idea expressed by Armn medosh. STill keeps me busy. Something i played with in a previous projects. ATkn reseau citoyen. devices that grab information out of the sky. OKNO. Art and communictaion. energetic aspects how they relate to communication. Society is creating its own electromagnetic mythology which provides for art a space for creative investigations into the secrets of the spectrum.Rasa Smite


the idea of bell to use light as a carrier of information. the spectrogram.

modern day society is changing the electromagnetic that surrounds us artist arecreating own devices to change and capture to recreate their own unique representation of the world today.

hardware setup. http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardFio http://answers.oreilly.com/topic/2467-how-to-use-direct-input-and-output-on-an-xbee-radio/ XBee Direct